Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 12 marca 2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono 11 grudnia 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Korczak – r.korczak@gorakalwaria.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 22 727 95 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej (aplikacji mobilnej). Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd zlokalizowany jest w dwóch budynkach.

Budynek przy ul. 3 Maja 10

 • Budynek posiada przy wejściu głównym dzwonek przywołujący pracownika dla obsługi osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdującą się na parterze budynku.
 • Budynek nie posiada wind dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed wejściem głównym do budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone kolorem niebieskim oraz oznakowaniem pionowym.
 • Schody w budynku oznaczone w sposób wymagany dla osób niedowidzących.
 • W budynku znajduje się kancelaria obsługująca korespondencję wszystkich wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek przy rynku im. Biskupa Stefana Wierzbowskiego

 • Budynek posiada przy wejściu z tyłu budynku dzwonek przywołujący pracownika dla obsługi osób niepełnosprawnych.
 • Budynek posiada jeden podjazd do wejścia z tyłu budynku przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Schody w budynku oznaczone w sposób wymagany dla osób niedowidzących.
 • Przed wejściem do budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone kolorem niebieskim oraz oznakowaniem pionowym.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Urząd nie posiada tłumacza języka migowego.

W zakresie podstawowym pomocy udzieli pracownik urzędu p. Andrzej Wojnarski (ul. 3 Maja 10, pokój 213). Można też zwrócić się pisemnie o pomoc do osoby w kancelarii urzędu (ul. 3 Maja 10, parter), która poprosi pracownika urzędu posługującego się językiem migowym.

Istnieje również możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego w wybranym systemie:

 • PJM – polskim języku migowym, naturalnym wizualno-przestrzennym języku komunikowania się osób uprawnionych;
 • SJM – systemie językowo-migowym, podstawowym środkiem komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;
 • SKOGN – sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Usługa ta jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, konieczne jest powiadomienie urzędu o takiej potrzebie co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia takiego można dokonać w formie wniosku dostępnego pod adresem http://bip.gorakalwaria.pl/public/?id=149923.

Zgłoszenia można dokonać następującą drogą:

 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@gorakalwaria.pl,
 • faksem pod numer 22 736 39 04,
 • osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwarii, ul. 3 Maja 10 (parter) w godzinach pracy urzędu,
 • listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy, 05-530 Góra Kalwaria ul. 3 Maja 10,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez ePUAP: /GoraKalwaria/skrytka.

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną lub faksem w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy urzędu będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie dostarczenia e-maila lub faksu.

Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.

O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem powiadomienie następuje na adres e-mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną.

W ramach środków wspierających komunikowanie informujemy, iż dostępne są następujące środki komunikacji:

 • telefon – centrala: nr 22 727 34 11 (12, 13),
 • faks: nr 22 736 39 04,
 • e-mail: umig@gorakalwaria.pl, kancelaria@gorakalwaria.pl,
 • SMS lub MMS pod nr telefonu 506 297 258.

Uwaga, osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z urzędem. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria nie musi być wcześniej uzgadniana.