Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNE DLA WNIOSKODAWCY
podane zgodnie z wymogami art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej RODO


 

  1. Podanie danych osobowych w wymaganym niniejszym wnioskiem zakresie jest obligatoryjne
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria z siedzibą Góra Kalwaria ul. 3 Maja 10,  reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy.
  3. W Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria został powołany inspektora ochrony danych (IOD). Kontakt z inspektorem ochrony danych:  iod@gorakalwaria.pl, tel. 22 484 34 41.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b,c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi związanej z Kalwaryjską Kartą Mieszkańca
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
  7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Przetwarzanie danych następuje na podstawie Państwa zgody, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości realizacji usługi.
  9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.